Henriëtte Maas
“Positieve sociale en financiële resultaten!”

Voorwoord

Het vaststellen van het Sociaal Jaarverslag zoals u hier aantreft, is een taak van het algemeen bestuur van Westrom. En laat dat nou de eerste taak zijn van ons nieuwe bestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. onlangs is gevormd. Het is een mooie manier voor onze nieuwe bestuursleden om Westrom een beetje te leren kennen én om te kunnen vaststellen hoe Westrom het in financieel en sociaal opzicht heeft gedaan in 2017! 

Na twee jaren van negatieve resultaten, kunnen we over het jaar 2017 een positief gerealiseerd resultaat laten zien van € 125.558,--. Een resultaat dat een optelsom is van het operationeel resultaat en het subsidieresultaat. Het deel dat we kunnen beïnvloeden is het operationele resultaat. Het is dan ook des te mooier dat we hier een verbetering hebben kunnen laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Hoe we het in sociaal opzicht hebben gedaan, is met het afschaffen van de taakstelling, minder makkelijk te kwantificeren. Toch durf ik te stellen dat we ook hier mooie resultaten met elkaar hebben neergezet. Voor de vijf gemeenten samen hebben we 562 re-integratietrajecten in behandeling genomen. In totaliteit hebben we in 2017 331 arbeidsontwikkeltrajecten in 2017 afgesloten. Hiervan is maar liefst 52,6% uitgestroomd uit de uitkering. Ook hebben we 170 loonwaardebepalingen mogen uitvoeren voor onze gemeenten. 

Maar er is nog veel meer gebeurd. Zo hebben we het afgelopen jaar o.a. de ISO-controle succesvol afgesloten, is er een werkgeversconstructie voor beschut werk ingericht, een nieuwe OR geïnstalleerd, geïnvesteerd in de inzet van de social media kanalen en waren de eerste digitale nieuwsbrieven een feit.  

Met de behandeling van onze strategienota en het businessplan in de commissies en raden van de deelnemende gemeenten eind 2017, zijn ook de strategie voor de nabije toekomst en de daarbij passende maatregelen vastgesteld. Transparant, Resultaatgericht, Ondernemend & Mensgericht én vanuit passie en durf gaat de uitvoeringsorganisatie aan de slag om resultaten te boeken waar we met z’n allen trots op kunnen zijn! 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier! 

Roermond, 20 juni 2018


Henriëtte Maas
algemeen directeur